Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Λ.Ε.Δ.Ε. (3/6/2016)

Αθήνα 13 Ιουνίου 2016
Αριθ. Πρωτ. 1690

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση απόφασης της Γ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε.

Η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε. κατά την με αριθ. 52/2016 συνεδρίασή της, αποφάσισε την έγκριση των τροποποιήσεων του Καταστατικού, όπως είχαν προταθεί από το Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε.