Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Λ.Ε.Δ.Ε. (10/6/2017)

Η Γ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε. κατά την 10/06/2017, αποφάσισε για τα ακόλουθα:

1) την έγκριση των πεπραγμένων του έτους 2016, του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2016, του Προϋπολογισμού έτους 2017 και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής

2) την μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής των αρχαιρεσιών ανάδειξης των οργάνων της επόμενης Διοίκησης του Λ.Ε.Δ.Ε. και μόνο για το έτος 2017, για την τελευταία Κυριακή του Ιανουαρίου 2018.

3) την παράταση μέχρι την 31-12-2017, της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης για διακανονισμό των προς το Λ.Ε.Δ.Ε. οφειλών σε δόσεις.

4) την άτοκη καταβολή των προς το Λ.Ε.Δ.Ε. οφειλών, που αφορούν συνδρομές μέχρι 31/12/2016 και με την προϋπόθεση να εξοφληθούν μέχρι 31/12/2017.

5) την διατήρηση για το έτος 2017, των συνδρομών και ενισχύσεων του Λ.Ε.Δ.Ε., στο ύψος που ίσχυαν κατά την 31/12/2016.

6) την διατήρηση και για το έτος 2017, των ειδικών προνομίων για τα νεοεγγραφόμενα  μέλη που ορκίσθηκαν μετά την 01/01/2011.

7) τον καθορισμό ανωτάτου ορίου, στο ποσό που καταβάλλουν στο Λ.Ε.Δ.Ε. οι δικηγόροι-μέλη του, μέσω των γραμματίων προκαταβολής εισφορών και μόνο για το έτος 2017.