Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Λ.Ε.Δ.Ε. (29/5/2016)

Αθήνα 13 Ιουνίου 2016
Αριθ. Πρωτ. 1690

Ανακοίνωση αποφάσεων της Γ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε.

Η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε. κατά την με αριθ. 51/2016 συνεδρίασή της, αποφάσισε τα ακόλουθα:
α/ Ενέκρινε τα πεπραγμένα της Διοίκησης για το έτος 2015, τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης 2015, τον Προϋπολογισμό του έτους 2016 και τις τροποποιήσεις του Προϋπολογισμού έτους 2015.
β/ Παρέτεινε την ημερομηνία λήξης της υποβολής αίτησης για τον διακανονισμό των προς το Λ.Ε.Δ.Ε. οφειλών σε δόσεις μέχρι την 30/09/2016.
γ/ Διευκρίνισε ότι τα προνόμια για την εγγραφή των νέων μελών στο Λ.Ε.Δ.Ε., θα αφορούν μόνο τα μέλη-δικηγόρους που έχουν ορκισθεί για πρώτη φορά μετά την 01/01/2011 και ζητούν την εγγραφή τους για πρώτη φορά στο Λ.Ε.Δ.Ε. και
δ/ την άτοκη απόδοση στο Λ.Ε.Δ.Ε. των ποσών που παρακρατούνται μηνιαίως από τα γραμμάτια προκαταβολής  σε εφαρμογή της Κ.Υ.Α. 61247/2015 και μόνο για την απόδοση των εισφορών του έτους 2016.