Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Λ.Ε.Δ.Ε. και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό σε άλλα όργανα.

Αποφασίζει επίσης για οποιοδήποτε θέμα, που υπάγεται κανονικά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, που θα υπαχθεί όμως στην κρίση της μετά από απόφαση της πλειοψηφίας του αριθμού των μελών  του οργάνου, οπότε αυτή έχει την ευθύνη.

Η Γενική Συνέλευση ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του Λ.Ε.Δ.Ε.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νο 45/14-9-2013 (έκτακτη)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νο 46/31-5-2014 (τακτική)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νο 47/5-7-2014 (έκτακτη)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νο 48/1-11-2014 (εκλογική)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νο 49/9-5-2015 (τακτική)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νο 50/19-12-2015 (έκτακτη)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νο 51/29-5-2016 (τακτική)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νο 52/3-6-2016 (έκτακτη)