Διοίκηση

Τα όργανα του Λ.Ε.Δ.Ε. είναι :

-η Γενική Συνέλευση των μελών του
-το Διοικητικό Συμβούλιο και
-η Εξελεγκτική Επιτροπή

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Λ.Ε.Δ.Ε. και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το Νόμο ή το Καταστατικό του Λ.Ε.Δ.Ε., σε άλλα όργανα, ασκεί δε έλεγχο και εποπτεία στα άλλα όργανα του Λ.Ε.Δ.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί το Λ.Ε.Δ.Ε. σε όλες του τις σχέσεις, δικαστικές και εξώδικες, επιμελείται των υποθέσεών του και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς, τη διοίκηση και την διαχείριση της περιουσίας του.

Το Δ.Σ. είναι επταμελές, με τριετή θητεία  και τα μέλη του εκλέγονται, με ισάριθμα αναπληρωματικά, από την Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία, κάθε τρία χρόνια.

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., με θητεία 1/1/2015 – 31/12/2017,αποτελείται από τους κ.κ.

Κατσαρό Δημήτριο του Γεωργίου πρόεδρο ΔΣ Λαρίσης Πρόεδρο
Ζέρβα Κωνσταντίνο του Σωτηρίου πρόεδρο ΔΣ Θηβών Αντιπρόεδρο
Ροζάκη Άρη του Νικηφόρου πρόεδρο ΔΣ Ηρακλείου Γεν. Γραμματέα
Στεφανίδη Δημήτριο του Παύλου πρόεδρο ΔΣ Φλώρινας Συμβ. Ταμία
Αρτόγλου Ευρώπη του Λεωνίδα πρόεδρο ΔΣ Κιλκίς Τακτικό Μέλος
Μακρυγιάννη Αθανάσιο του Δημητρίου πρόεδρο ΔΣ Λαμίας Τακτικό Μέλος
Παπάκο Νικόλαο του Σωτηρίου πρόεδρο ΔΣ Πατρών Τακτικό Μέλος

Αν θέλετε να δείτε τις προηγούμενες Διοικήσεις του Λ.Ε.Δ.Ε. κλικ εδώ.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής, με θητεία τριετή και εκλέγεται μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΛΕΔΕ, με δύο αναπληρωματικά  μέλη. Έργο της είναι η εποπτεία και ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του ΛΕΔΕ.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή για το διάστημα 1/1/2015 – 31/12/2017 αποτελείται από τους κ.κ.

Κυμπαρίδη Γεώργιο του Δημητρίου πρόεδρο του ΔΣ Ροδόπης
Υφαντή Λεωνίδα του Ξενοφώντος πρόεδρο του ΔΣ Αγρινίου
Σιντόρη Κωνσταντίνο του Γεωργίου πρόεδρο του ΔΣ Θεσπρωτίας