Συνδρομές Μελών

 1.  Ποσά:

(α) εφάπαξ συνδρομή εγγραφής:

(αα) 300,00 ευρώ μέχρι 04/04/2014

(αβ) 20,00 ευρώ από 05/04/2014

(β) εφάπαξ συνδρομή επανεγγραφής:

(βα) 300,00 ευρώ μέχρι 04/04/2014

(ββ) μηδέν ευρώ από 05/04/2014

(γ) μηνιαία τακτική συνδρομή (δικηγόροι, αμ. υποθ/κες):

(γα) 55,00 ευρώ για τους άνω 5ετίας και 40,00 ευρώ για τους κάτω 5ετίας, μέχρι 04/04/2014

(γβ) 34,00 ευρώ, ενιαίο ποσό για όλα τα μέλη, από 05/04/2014

 (δ) μηνιαία τακτική συνδρομή (υπάλληλοι δικηγ. συλλόγων):

(δα) 50,60 ευρώ για το διάστημα 1/1/2014 – 4/4/2014

(δβ) 31,30 ευρώ το μήνα για το διάστημα 5/4/2014 – 31/12/2014

(δγ) 366,48 ευρώ για το έτος 2015

(δδ) 357,50 ευρώ για το έτος 2016

(δε) 350,60 ευρώ για το έτος 2017

 2. Προθεσμίες καταβολής τακτικών συνδρομών:

Οι συνδρομές καταβάλλονται ανά τετράμηνο δηλ. μέχρι  την 30/4, 31/8, 31/12 κάθε έτους και μπορούν να καταβληθούν μέσω των οικείων δικηγορικών συλλόγων ή με κατάθεση στον αριθ. 155/29607531 λογαριασμό του Λ.Ε.Δ.Ε. στην Εθνική τράπεζα και σχετική γνωστοποίηση στο Λ.Ε.Δ.Ε., με φαξ, e-mail, ή άλλο.