Συνδρομές Μελών

 1.  Ποσά:

(α) εφάπαξ συνδρομή εγγραφής:

(αα) 300,00 ευρώ μέχρι 04/04/2014

(αβ) 20,00 ευρώ από 05/04/2014

(β) εφάπαξ συνδρομή επανεγγραφής:

(βα) 300,00 ευρώ μέχρι 04/04/2014

(ββ) μηδέν ευρώ από 05/04/2014

(γ) μηνιαία τακτική συνδρομή (δικηγόροι, αμ. υποθ/κες):

(γα) 55,00 ευρώ για τους άνω 5ετίας και 40,00 ευρώ για τους κάτω 5ετίας, μέχρι 04/04/2014

(γβ) 34,00 ευρώ, ενιαίο ποσό για όλα τα μέλη, από 05/04/2014

 (δ) μηνιαία τακτική συνδρομή (υπάλληλοι δικηγ. συλλόγων):

(δα) 50,60 ευρώ για το διάστημα 1/1/2014 – 4/4/2014

(δβ) 31,30 ευρώ το μήνα για το διάστημα 5/4/2014 – 31/12/2014

(δγ) 366,48 ευρώ για το έτος 2015

(δδ) 357,50 ευρώ για το έτος 2016

(δε) 350,60 ευρώ για το έτος 2017

(δστ) 337,00 ευρώ για το έτος 2018

 2. Προθεσμίες καταβολής τακτικών συνδρομών:

Οι συνδρομές καταβάλλονται:

(α) ανά τετράμηνο (δηλ. μέχρι  την 30/4, 31/8, 31/12 κάθε έτους) για τα έτη 1991-2015 και

(β) ετησίως (μέχρι 31/12) από το έτος 2016 και συνέχεια.

Δύναται δε να καταβληθούν μέσω των οικείων δικηγορικών συλλόγων ή με κατάθεση στον αριθ. 155/29607531 λογαριασμό του Λ.Ε.Δ.Ε. στην Εθνική τράπεζα (IBAN GR0201101550000015529607531) και σχετική γνωστοποίηση στο Λ.Ε.Δ.Ε., με φαξ, e-mail, ή άλλο.